Súkromná
psychologická
prax

PhDr. Dana Žemberyová
Súkromná psychologická prax
Šalviová 46
821 01 Bratislava
Tel.: 0907/753287
e-mail: info@psychologickaprax.sk
 

Služby

Pracovisko poskytuje psychologické služby pre deti a dospelých zamerané na tieto oblasti:
- problémy v osobnostnom vývine
- výchovné problémy
- problémy v učení
- špecifické poruchy učenia /dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia/
- problémy v správaní
- posudzovanie školskej zrelosti
- stimulačné programy pred zaškolením
- voľba ďalšieho štúdia a profesionálna orientácia
- zisťovanie nadania a intelektového potenciálu
- špecifické programy pre deti z náhradných rodín
- ťažkosti v adaptácii na nové prostredie a životné zmeny
- problematika úzkosti a strachu
- pomoc v náročných životných situáciách
- psychosomatické problémy
- iné psychologické problémy